กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ลำดับ ยศ  ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง การดำรงตำแหน่ง
 ๑ ร.ต.อ.ประเสริฐ  แสงสมพร  ผบ.ร้อย ๕ กก.ตชด.เขต ๘  ๑๖ พ.ย.๑๕ - ๑ ต.ค.๑๗
 ๒ ร.ต.อ.ครื้น  พูลเกิด  ผบ.ร้อย ๕ กก.ตชด.เขต ๘  ๕ ต.ค.๑๗ - ๒ ก.พ.๒๐
 ๓ ร.ต.อ.สนาน  จารุโยธิน  ผบ.ร้อย ๕ กก.ตชด.เขต ๘  ๒ ก.พ. ๒๐ - ๑๒ พ.ย.๒๑
 ๔ ร.ต.อ.เทอดธรรมนูญ  วิพรรณ  ผบ.ร้อย ๕ กก.ตชด.เขต ๘ ๑๒ พ.ย.๒๑ - ๒๐ ต.ค.๒๒ 
 ๕ ร.ต.อ.ครื้น  พูลเกิด  ผบ.ร้อย ๕ กก.ตชด.เขต ๘ ๒๐ ต.ค.๒๒ - ๒๕ ส.ค.๒๓ 
 ๖ พ.ต.ต.ถนอมพัฒน์  มิ่งสอน  ผบ.ร้อย ๕ กก.ตชด.เขต ๘ ๓๐ ส.ค.๒๓ - ๙ ธ.ค.๒๙ 
 ๗ ร.ต.อ.ประเทือง  ชูจุ้ย  ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๖   ๙ ธ.ค.๒๙ - ๒๔ ก.พ.๓๑
 ๘ ร.ต.อ.ทนงศักดิ์  สังสุภา  รกน.ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๖  ๒๕ ก.พ.๓๑ - ๑๖ ธ.ค.๓๒
 ๙ พ.ต.ท.สว่าง  แสงแก้ว  ผบ.ร้อย(สบ๒)ตชด.๔๒๖  ๑๖ ธ.ค.๓๒ - ๗ เม.ย.๔๑
 ๑๐ พ.ต.ต.วรรณะ  บุญชัย  ผบ.ร้อย(สบ๒)ตชด.๔๒๖  ๘ เม.ย.๔๑ - ๑๖ มี.ค.๔๓ 
๑๑ พ.ต.ท.สว่าง  แสงแก้ว  ผบ.ร้อย(สบ๒)ตชด.๔๒๖ ๑๗ มี.ค.๔๓ - ๒๓ ก.พ.๔๗ 
๑๒ พ.ต.ท.วีระศักดิ์  พันธุวงศ์  ผบ.ร้อย(สบ๒)ตชด.๔๒๖  ๒๔ ก.พ.๔๗ - ๑๕ พ.ย.๔๙
๑๓ พ.ต.ท.อดุลย์  เงาะ  ผบ.ร้อย(สบ๒)ตชด.๔๒๖  ๑๕ พ.ย.๔๙ - ๒๔ พ.ย.๕๑
๑๔ พ.ต.ท.ปานเทพ  ปาณะดิษ  ผบ.ร้อย(สบ๒)ตชด.๔๒๖  ๒๔ พ.ย.๕๑ - ๔ มิ.ย.๕๕
๑๕ พ.ต.ท.พิมณรัตน์  ธรรมาธิปติ์  รอง ผกก.ตชด.๔๒ / รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๖  ๔ มิ.ย.๕๕ - ๘ ธ.ค.๕๕
๑๖ พ.ต.ท.บุญประเสริฐ  ทองนุ้ย  ผบ.ร้อย(สบ๒)กก.ตชด.๔๒  ๘ ธ.ค.๕๕ - ๗ ก.พ.๕๗
๑๗ พ.ต.ท.วิโรชน์  บุญสนิท  ผบ.ร้อย(สบ๒)กก.ตชด.๔๒  ๗ ก.พ.๕๗ - ๑๙ มี.ค.๕๙
๑๘ พ.ต.ท.วีระศักดิ์  คงเพชร  ผบ.ร้อย(สบ๒)กก.ตชด.๔๒ ๑๙ มี.ค.๕๙  - ๑๙ มี.ค.๖๒ 
๑๙ พ.ต.ท.วัฒนะ  ศักดิ์เศรษฐ  ผบ.ร้อย กก.ตชด.๔๒ ๑๙ มี.ค.๖๒ - ๑๗ ธ.ค.๖๒ 
๒๐ พ.ต.ท.ก้องภพ  โพธิ์แสน  ผบ.ร้อย กก.ตชด.๔๒  ๑๗ ธ.ค.๖๒ - ปัจจุบัน
       

Design by: www.diablodesign.eu