กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

การจำแนกงาน ร้อย ตชด.426


1.ส่วนบังคับบัญชา


2.ส่วนอำนวยการ 

2.1 งานธุรการ กำลังพล คดีวินัย และ สวัสดิการ

2.2 งานการข่าว

2.3 งานแผนงานและงบประมาณ

2.4 งานส่งกำลังบำรุง

2.5 งานกิจการพลเรือน

2.6 งานการเงิน


3.ส่วนสนับสนุน

3.1 งานรักษาความปลอดภัย

3.2 งานสื่อสาร

3.3 งานพยาบาล

3.4 งานขนส่ง


 4.ส่วนปฏิบัติการ

4.1 มว.ตชด.4261

4.2 มว.ตชด.4262

4.3 มว.ตชด.4263

4.4 มว.ตชด.4264

4.5 มว.มชส.ร้อย ตชด.426

Design by: www.diablodesign.eu