กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

วิสัยทัศน์ 

                  “กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                  ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน”

พันธกิจ

        ๑. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท

            ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

            และถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน และที่ประทับอย่างมีประสิทธิภาพ

            และสมพระเกียรติ

        ๒. เฝ้าตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิต และ

            ทรัพย์สินของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง

        ๓. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ

        ๔. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย

        ๖. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านชายแดน เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

        ๗. พัฒนาองค์กรภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี

 

Design by: www.diablodesign.eu