กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

เขียนโดย Super User

๑.หน้าปก แผนปฏิบัติราชการประจำปี  ๒๕๖๓ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๔๒๖ 

๒.คำสั่ง ให้ใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปี  ๒๕๖๓ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๔๒๖

๓.คำสั่ง แต่งตั้งคณะยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ๒๕๖๓ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๔๒๖ 

๔.สารบัญ

๕.สถานการณ์ ทั่วไป

๖.การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)

๗.วิสัยทัศน์ พันธกิจ

๘.แผนที่ยุทธศาสตร์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

๙.ยุทธศาสตรที่ ๑

๙.ยุทธศาสตรที่ ๒

๙.ยุทธศาสตรที่ ๓

๙.ยุทธศาสตรที่ ๔

๑๐.การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

๑๑.ภาคผนวก หมู่บ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓

๑๒.หมู่บ้านเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓

๑๓.แผนที่สังเขป จว.กระบี่

๑๔.รายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานโครงการ ร้อย ตชด.๔๒๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

Design by: www.diablodesign.eu