กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อมูลได้หลายช่องทาง ได้แก่

  1. ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์
  2. แจ้งที่  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
  3. ร้องเรียนด้วยตนเองผ่านผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียนที่หน่วยงาน

ขั้นตอนในการจัดการเรื่องร้องเรียน

  1. นำเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เพื่อสั่งการ
  2. แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมาย
  3. แจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการดำเนินการ

Design by: www.diablodesign.eu