กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน

ผบ.ร้อย กก.ตชด.42 (ร้อย ตชด.426)

ร.ต.อ.อนุสรณ์ เพชรรักษ์

ผบ.มว.กก.ตชด.42 / รอง ผบ.ร้อย.ตชด.426

ร.ต.อ.ณรงค์ อ่อนทอง

ผบ.มว.กก.ตชด.42 / รอง ผบ.ร้อย.ตชด.426

ต.ต.จักรพงษ์ ปานดำ

ผบ.หมู่ กก.ตชด.42 / จ่ากองร้อย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มีการพบหลักฐานกิจการตำรวจที่เก่าแก่ที่สุดของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดเกล้าฯ ให้ตราระเบียบการปกครองบ้านเมืองเป็น 4 เหล่า เรียกว่า จตุสดมภ์ ได้แก่ เวียง วัง คลัง นา ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้มีตำรวจขึ้นด้วยและให้ขึ้นอยู่กับกรมเวียง มีเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี เป็นผู้บังคับบัญชา

 

 

 

Design by: www.diablodesign.eu