กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

 

 
   เมื่อวันที่  3 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. พ.ต.ท. ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย.กก.ตชด ๔๒(ร้อย ตชด.๔๒๖) มอบหมายให้ ส.ต.ท.ณัฐดนัย เออแสง ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๒ เป็นวิทยากร กิจกรรมให้ความรู้ทักษะการ ประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาห่างไกลยาเสพติด ในระดับชั้นปีที่ 1 - 3 วิทยาลัยชุมชนพังงา ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา

Design by: www.diablodesign.eu