กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  

  
-เมื่อ 18 ส.ค.65 พ.ต.ท. ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย.กก.ตชด ๔๒(ร้อย ตชด.๔๒๖) มอบหมายให้ ส.ต.ท.ณัฐดนัย เออแสง ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๒ เป็นวิทยากร โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมสัญจร เพิ่มศักยภาพผู้นำเยาวชน ป้องกันยาเสพติดให้แก่ เยาวชนและประชาชน อบต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน ณ โรงแรมฮูลลา ฮูลล่า ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

Design by: www.diablodesign.eu